การประชุมวิชาการนานาชาติและนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๕๖

“การศึกษาตลอดชีวิตเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”

The International and 56th National Graduate Research Conference (INGRC56):

Lifelong Learning for Sustainable Development

14 July 2023 (Online)

Graduate School, Roi Et Rajabhat University

เปิดรับ Full Paper ผ่านระบบ online :

รับบทความถึง 15 มิถุนายน 2566

ผู้เข้าร่วมโครงการ

1. นักศึกษาและศิษย์เก่า ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด.
2. คณาจารย์ บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด.
3. คณาจารย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นักวิชาการ นักวิจัย และผู้สนใจทั่วไป.
4. ผู้เข้าร่วมประชุมโดยไม่นำเสนอผลงาน ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตวิทยาลัย คณาจารย์ ผู้บริการ นักวิชาาการ นักวิจัย และผู้สนใจทั่วไป.

กลุ่มงานนำเสนอ

1. กล่มศึกษาศาสตร์.
2. กล่มมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์.
3. กล่มบริหารธุรกิจ.
4. กล่มศิลปะและงานสร้างสรรค์.
5. กล่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
6. กล่มพยาบาลและวิทยาศาสตร์สุขภาพ.

ค่าใช้จ่ายเข้าร่วมโครงการ

อัตราค่าลงทะเบียน สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงาน ระดับชาติ

REGISTRATION AND PAYMENT International Presenters and Participants

วารสารเครือข่าย

ตำแหน่งที่ตั้ง : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ติดต่อสอบถาม

บัณฑิตวิทยาลัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 (ชั้น 7) มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด.

ที่อยู่ : 113 หมู่ 12 ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 45120.

TEL : 043-556-001-8 ต่อ 1027 หรือ 043-556-231.

Scroll to Top